image 1 image 2 image 3 image 1

Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości

W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład.

Scalenia i podziału nieruchomości dokonuje się w celu uzyskania korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości przez ich właścicieli i użytkowników wieczystych dla właściwego zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem miejscowym. Nie jest wykluczone, aby w ramach scalenia i podziału nieruchomości dokonać podziału kilku, kilkunastu lub większej ilości nieruchomości sąsiadujących ze sobą, których właściciele i użytkownicy wieczyści zamierzają dokonać podziału swoich nieruchomości z zamiarem wykorzystania ich np. na cele zabudowy jednorodzinnej.Podziału, a także scalenia i podziału nieruchomości dokonuje na zlecenie właścicieli lub użytkowników wieczystych geodeta uprawniony.