image 1 image 2 image 3 image 1

Obliczenia mas ziemnych

Obliczenie objętości budowli ziemnych stanowi podstawę zarówno do opracowania projektu organizacji robót, jak i obliczenia kosztów prac ziemnych. Obliczanie objętości dużych i skomplikowanych pod względem geometrycznym budowli ziemnych wymaga oprócz wykonania pomiarów geodezyjnych, także stosowania skomplikowanych wzorów matematycznych. Nieregularności ukształtowania terenu jest głównym powodem trudności obliczania wszelkich objętości budowli ziemnych. Stąd też w praktyce inżynierskiej przyjął się zwyczaj dokonywania tych obliczeń ze ścisłością właściwą dla charakteru danej budowli, jej wielkości i spodziewanych błędów. Rzecz jasna, że dla budowli małych stosować należy z reguły wzory przybliżone, natomiast dla budowli dużych, o znacznej objętości wzory bardziej ścisłe.